KVKK

AKYOL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz çalışan yakını, stajyer yakını, veli, hissedar, kefil, tedarikçi, tedarikçi çalışanı/yetkilileri, ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Akyol Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
 
I- Veri Sorumlusu
 
Şirket www.akyoloto.com web sitesi ile ‘’Maslak Mahallesi AOS 23. Sokak No:31 Sarıyer/İstanbul’’ adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki deneyim ve özlük verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.
 
II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 
Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması , iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi takibi amaçları dâhilinde işlenecektir.
 
III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mal hizmet satınalım/satış süreci, iletişim, lojistik, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla avukatlık, sistem destek uzmanı, muhasebe bürosu ve gümrük müşavirlik firmasından oluşan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.
 
IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması, yüz yüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
 
V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
 
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;
a-)“Maslak Mahallesi AOS 23. Sokak No:31 Sarıyer/İstanbul’’ adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,
b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,
c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “muhasebe@akyoloto.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.